Articles Posted by the Author:

  • TRÁCH NHIỆM CỦA AI???

    Tôi vẫn nhớ như in khi còn làm việc tại chuỗi bán lẻ, tại một cuộc họp giao ban: “Tại sao việc đó mà anh làm chưa xong” – Giám đốc hỏi một anh [...]